Past Issues

Harga 20, Settembru 2015

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar zewg attivitajiet li l-MEA flimkien mal-Ministeru ta’ l-Ekonomija, Investiment u Negozji Zghar qeghda ittella bhala parti mill-SME week 2015.

Harga 19, Awwissu 2015

F’din il-harga ghandkom issibu informazzjoni dwar avvenimenti ta’ interess ghas-settur ta’ l-SMEs.

Harga 18, Gunju 2015

Din hi edizzjoni specjali fejn qed inwasslulkom l-ahbar li l-MEA rebhet il-premju ewlieni tal-kompetizzjoni: Premju Nazzjonali ghall-Appogg lill-Intrapriza 2015.

Harga 17, Mejju 2015

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar xi suggetti ricenti bhal Family Business Act, SME week.

Harga 16, April 2015

F’din il-harga qed naghddulkom informazzjoni dwar il-PRS for music. 

Harga 15, Marzu 2015

F’din il-harga se nitrattaw il-ligi proposta li ser tkun qed tirregola in-negozji tal-familja – Il-Family Business Act

Harga 14, Frar 2015

F’din il-harga qed naghddulkhom informazzjoni dwar it-tnaqqis ta’ burokrazija. 

Harga 13, Jannar 2015

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar is-servizzi li l-SME Helpdesk joffri

Harga 12, Dicembru 2014

F’din il-harga se nwasslulkom rapport dwar il-hidma ta’ l-SME Helpdesk f’din l-ahhar sena.

Harga 11, Novembru 2014

F’din il-harga se nwasslulkom rapport dwar l-SME Helpdesk Clinic li sar nhar l-24 ta’ Ottubru 2014. 

Harga 10, Settembru 2014

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar Workshop li l-MEA, permezz ta’ l-SME Helpdesk taghha sejra tkun qed torganizza nhar l-24 ta’ Ottubru 2014, 

Harga 9, Settembru 2014

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar numru ta’ proposti li l-MEA qeda tipproponi ghal tibdil fil-ligi maghrufa bhala EIRA (Employment & Industrial Relations Act)

Harga 8, Lulju 2014

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar proceduri godda ghall-permessi tax-xoghol ghall-haddiema ‘Third Country Nationals’

Harga 7, Gunju 2014

Din il-harga tittratta dwar l-iskema tal-Micro Invest

Harga 6, Mejju 2014

 F’din il-harga ghandkom issibu lista ta’ kuntatti importanti li tistghu tigu bzonn fl-operat taghkom

Harga 5, April 2014

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar xi ghajnuna ghal min jinsab f’diffikulta’ 

Harga 4, Marzu 2014

 F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar tahrig ghalikom l-employers – sidien ta’ negozji zghar

Harga 3, Frar 2014

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar laqghat li l-SME Helpdek kellu ma’ entitajiet Governattivi u awtoritajiet regolatorji li b’xi mod jew iehor, employers ikollhom x’jaqsmu maghhom  waqt l-operat tan-negozju taghhom. 

Harga 2, Jannar 2014

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar l-MEA SME Helpdesk u s-servizzi li joffri

Harga 1, Dicembru 2013

F’din il-harga se nwasslulkom informazzjoni dwar l-MEA SME Helpdesk